Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN | DISTRIBUTIE | AUDIOCOAST


1. Algemeen


Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen aan wederverkopers en winkels zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per fax of langs elektronische weg.


2. Totstandkoming overeenkomsten


Onze aanbiedingen, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard, door middel van een factuur, ook indien wij een schriftelijke aanbieding hebben gedaan. Wij behouden ons het recht voor onze aanbieding, na aanvaarding van een aanbod door de wederpartij, binnen twee werkdagen te herroepen. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt.


3. Prijzen


Wij hebben het recht op elk moment en zonder opgaaf van reden onze prijzen te wijzigen. Deze prijswijzigingen zijn enkel van toepassing op overeenkomsten vanaf de datum van deze prijswijziging en hebben nadrukkelijk geen toepassing op reeds geleverde orders, of orders van voor deze prijswijziging die nog niet uitgeleverd zijn. Bij prijswijzigingen vindt er nimmer compensatie plaats voor reeds uitgeleverde orders of voorraadartikelen, ook niet als de betalingsverplichtingen van deze orders nog niet zijn voldaan. Prijswijzigingen worden per brief of per email bekend gemaakt.


4. Betaling


Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dienen de bedragen van de factuur uiterlijk binnen de vermelde vervaldatum volgens factuur te zijn voldaan. Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de

tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoet, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dat bedrag. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen.


5. Eigendomsvoorbehoud


Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs met inbegrip van eventuele renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij op de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens ons. Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door ons geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren. Het is de wederpartij evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met ons is nagekomen, wij in de rechten treden van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan ons over, welke overdracht wij aanvaarden. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.


Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.


6. Levertijd


Een door ons opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.


7. Levering


Onze wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt en er geen schade is opgetreden door bijvoorbeeld transport. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij ons in te dienen.


8. Garantie


Wij zijn ter zake van door ons geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 24 maanden na de datum van levering aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke foute de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Wij zijn gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.


9. Niet nakoming


Indien de wederpartij op enige wijze jegens ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens ons tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.


10. Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of verkoopovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde Rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen door en/of tegen ons ingesteld, zulks onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Het voorgaande laat onverlet onze rechten een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats van Arbitrage is Rotterdam, Nederland.


11. Conversie


Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.12. GDPR en privacy


Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, geeft koper toestemming voor het opslaan van de bijbehorende account/adres/bestelgegevens. Conform de GDPR kan de koper op elk moment een GDPR gegevensrapport opvragen en een verzoek indienen ter verwijderen van deze gegevens. Klantengegevens zijn opgeslagen in Nederland en worden nooit verkocht, verhuurd of gebruikt voor andere doeleinden dan het kunnen verwerken van SoundSupplies orders en verzendingen. Om pakketten te kunnen verzenden worden de adresgegevens gedeeld met Sendcloud en Post NL. Indien koper wenst dat adresgegevens niet gedeeld worden met deze externe verzendmaatschappij, is het mogelijk orders op te halen.